Душанба 25 Сентябрь 2017 | 4 Муҳаррам 1439 Ҳижрий-қамарий

асосий қисм

  • lotinchaga
  • +
  • -
  • |

Иймон асосларининг шарҳи

6649 марта кўрилган

Аллома Мухаммад Солих Усаймин рахимахуллох
Мутаржим: Абу Абдуллох ал-Бухорий

Барча мактовлар Аллох таъологагина хосдир. Биз Унга хамду санолар айтиб, тавба киламиз ва Ундан ёрдам хамда нафсимизнинг ёмонликларидан панох сўраймиз. Аллох хидоятлаган кимсани адаштирувчи ва адаштирган кимсани хидоятловчи зот йўкдир. Ва мен: «Шериксиз, ягона Аллох таъолодан ўзга илох йўк ва Мухаммад Унинг бандаси ва элчисидир»- деб гувохлик бераман. Унга, Унинг оиласи, сахобалари ва Унга эргашган барча кимсаларга Аллохнинг салавот ва саломлари бўлсин.

Тавхид илми – илмларнинг энг шарафлиси, энг буюги ва энг зарурийсидир. Чунки у – Аллох таъолони, Унинг исмлари, сифатлари ва бандалари устларидаги хукукларини билиш, демакдир.

Тавхид илми – Аллох томон бўлган йўлнинг калиди ва шариатларнинг негизидир. Шунинг учун хам пайгамбарлар тавхидга даъват этишда якдил бўлдилар.

Аллох таъоло деди:

«Биз Сиздан аввал юборган хар бир пайгамбарга: «Хеч бир (хак) илох йўк, факат менгина (хак) илохдирман менгагина ибодат килинглар!»- деб вахий килганмиз» (Анбиё: 25).

Аллохнинг вахдониятига Аллох, Аллохнинг фаришталари ва илм ахллари гувохлик бердилар.

Аллох таъоло деди:

«Аллох, фаришталар ва илм ахллари – Ёлгиз Аллохдан ўзга (хак) илох йўк, факат унинг ўзи (хак) илох эканига гувохлик бердилар» (Оли Имрон: 18).

Тавхиднинг эътибори шу даражада бўлгани учун хам, хар бир мусулмон ўз динида яхши самара ва натижаларга эришиш учун уни ўрганишга ва бошкаларга ўргатишга катта эътибор бериши керак.

Ислом дини

Ислом – Аллох таъоло Мухаммад соллаллоху алайхи ва саллам билан юборган дин бўлиб, у билан динларни нихоясига етказиб, бандалари учун Исломни ва неъматларини комил килди-да, Исломни улар учун дин бўлиб колишига рози бўлди. Энди бандадан Исломдан бошка дин кабул килинмайди.

Аллох таъоло деди:

«(Эй мўминлар) Мухаммад (соллаллоху алайхи ва саллам) сизлардан бирон эр кишининг отаси эмас. Балки, у, Аллохнинг элчиси ва пайгамбарларнинг сўнггисидир» (Ахзоб: 40);

«Бугун мен сизларга динимни комил, неъматларимни тўла килдим ва Исломни дин деб ихтиёр этдим» (Моида: 3);

«Албатта Аллох наздидаги (макбул бўладиган) дин – Исломдир» (Оли Имрон: 19);

«Исломдан бошка динни излаган кимсадан, (шу дини) кабул килинмас ва у охиратда зиёнкорлардан бўлур» (Оли Имрон: 85).

Дархакикат, Аллох таъоло барча одамларга ўзига Ислом дини билангина итоат килишларини фарз килиб, расулуллох соллаллоху алайхи ва салламга хитоб килди:

«(Эй, Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам), айтинг: «Эй инсонлар, албатта мен сизларнинг барчангизга (юборилган) Аллохнинг элчисиман. У шундай Зотки, Ер ва осмонлар Унинг мулкидир. Хеч кандай (хак) илох йўк, факат унинг Ўзи (хак) дар. У хаёт бахш этади ва ўлдиради. Аллох ва Унинг элчисига – Аллохга ва Унинг сўзларига ишонадиган уммий пайгамбарга иймон келтиринглар ва унга эргашинглар! Шояд хидоят топарсизлар!»» (Аъроф: 158).

Имом Муслимнинг «Сахих» ида ушбу хадис ривоят килинган: «Расулуллох соллаллоху алайхи ва саллам: «Мухаммаднинг жони кўлида бўлган зотга касам-ки, бу Уммат[1] ичидаги яхудий ва насронийларнинг биронтаси мен олиб келган нарсаларни эшитсаю, уларга иймон келтирмай вафот этса, жаханнам ахлидан бўлади»- дедилар».

Расулуллох соллаллоху алайхи ва саллам олиб келган нарсаларга иймон келтириш эса, курук тил билан эмас, балки, тасдиклаш уларни кабул килиш ва уларга итоат этиш биландир. Шунинг учун хам, (расулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг амакиси) Абу Толиб мўъмин бўла олмади. Зеро, у, расулуллох соллаллоху алайхи ва саллам олиб келган динни тасдиклаган ва: «Бу дин – барча динлар ичидаги энг яхши диндир»- деб гувохлик берган эди.

Ислом дини – аввалги динлар ўз ичига олган барча салохиятларни кафолатлаш билан бирга, хар бир замон, хар бир макон ва хар бир халкка ярокли бўлиши билан ажралиб туради. Аллох таъоло Мухаммад соллаллоху алайхи ва салламга хитоб килиб шундай деди:

«Биз Сизга ўзидан аввалги Китобларни тасдикловчи ва у (китоб)лар устида гувох бўлган бу Китобни хаккирост нозил килдик» (Моида: 48).

Исломнинг барча замон, макон ва халкларга ярокли эканининг маъноси: «Уни кабул килиш бир замондаги халклар манфаатига зид эмас. Балки, уларнинг салохиятидир», демакдир. Унинг маъноси, баъзи одамлар тушунганидек, барча замон ва халкка бўйсунади, дегани эмас.

Ислом дини – хак дин бўлиб, Аллох таъоло уни махкам ушлаган кишиларга ёрдам бериш ва уни бошка динлар устига голиб килишни кафолатлади. Аллох таъоло деди:

«У (Аллох) – гарчи мушриклар ёктирмасалар-да, Ўз пайгамбарини Хидоят ва Хак дин билан уни барча динларга голиб килиш учун юборган Зотдир» (Соф: 9)

«Аллох сизлардан иймон келтирган ва яхши амаллар килган кишиларга худди илгари ўтган (иймон-эътикодли) кишиларни (Ер юзига) халифа – хукмрон килганидек уларни хам Ер юзида халифа килишни ва улар учун Ўзи рози бўлган (ислом) динини голиб-мустахкам килишни хамда уларнинг (ахволини Маккада кўрган) хавфу-хатарларидан сўнг (Мадинада) тинчлик-хотиржамликка айлантириб кўйишини ваъда килди. Улар Менга ибодат килурлар ва Менга бирон нарсани шерик килмаслар. Ким мана шу (ваъда)дан кейин куфрони (неъмат) килса, улар итоатсиз кимсалардир» (Нур: 55).

Ислом дини - мукаммал эътикод ва мукаммал шариатдир. У, Аллохнинг вахдониятига амр этиб, ростгўйликка буюриб, ширкни ва ёлгон сўзлашни таъкиклаган.

Хуллас, Ислом барча фазилатли хулклар ва эзгу ишларга буюриб, барча пасткашликлар ва ёмон ишларни таъкиклаган.

Аллох таъоло деди:

«Аллох адолатга, чиройли амаллар килишга ва кавм-кариндошга яхшилик килишга буюрур хамда бузуклик , ёмон ишлар ва зўравонликлардан кайтарур. У Зот шояд ибрат-эслатма оларсизлар, деб сизларга панд-насихат килур» (Нахл: 90).

Ислом рукнлари

Ислом рукнлари, яъни, Ислом асосланадиган асослар, Абдуллох ибн Умар разияллоху анху расулуллох соллаллоху алайхи ва салламдан ривоят килган ушбу хадисда баён килинганидек, бештадир: «Ислом беш нарсага асосланган: «Аллохни ягоналаш (бошка бир ривоятда: Аллохдан ўзга (хак)илох йўк ва Мухаммад Аллохнинг бандаси ва элчисидир- деб гувохлик бериш), намозни тўкис адо этиш, закотни бериш, рамазон ойининг рўзасини тутиш ва хаж килиш» (Муттафакун алайх)[2]. Лафз имом Муслимникидир.

«Ла илаха иллаллох ва Мухаммадур-расулуллох»- деб гувохлик бериш, тил билан талаффуз ва калб билан эътикод килиш, демакдир. Зеро, ушбу гувохлик, гувохлик берилган нарсалар турли бўлса-да, ягона бир рукн килинди. Бунинг сабаби, ё расулуллох соллаллоху алайхи ва саллам Аллох томонидан етказувчи бўлиб, Унинг банда ва пайгамбар эканига гувохлик бериш «ла илаха иллаллох» (Аллохдан ўзга (хак) илох йўк)- деб гувохлик беришнинг тўлдирувчиси экани, ёки бу икки гувохлик амалларнинг тўгри ва кабул бўлишининг асоси эканлигидир. Чунки Аллох таъолога бўлган ихлос ва Унинг пайгамбарига эргашиш билангина, амаллар тўгри ва кабул бўлади. Демак, Аллох таъолога бўлган ихлос билан «Ла илаха иллаллох» деб гувохлик бериш рўёбга чикса, расулуллох соллаллоху алайхи ва салламга эргашиш билан «Мухаммад – Аллохнинг бандаси ва элчисидир»- деб гувохлик бериш рўёбга чикади.

Ушбу гувохлик самараси – калб ва нафснинг махлукларга кул бўлиш ва пайгамбарлардан бошка кимсаларга эргашишдан озод бўлишидир.

2. Намозни тўкис адо этиш – намозни ўз вактида узлуксиз ва мукаммал адо этиш билан Аллох таъолога кулликни адо этишдир.

Ушбу асоснинг самараси – юракнинг кенглиги, хурсандлик хамда хаёсизлик ва гунох ишлардан тийилишдир.

3. Закотни бериш – белгиланган муайян микдор – нисоб-га етган бойликдан белгиланган муайян микдорни бериш билан Аллох таъолога кулликни адо этишдир.

Бунинг самараси – нафсни разил хулк – хасисликдан поклаш хамда Ислом ва мусулмонлар эхтиёжини кондириш.

4. Рамазон ойининг рўзасини тутиш – рамазон ойининг кундузида рўзани бузадиган барча нарсалардан тийилиш билан, Аллох таъолога бўлган кулликни адо этишдир.

Бунинг самараси - Аллохнинг розилиги учун севимли бўлган нарсаларни тарк килиш билан, нафсни чиниктиришдир.

5. Хаж килиш – хаж анъаналарини килиш учун Каъбатуллохни касд килиш билан, Аллох таъолога ибодат килишдир.

Хажнинг самараси эса, Аллох таъолога итоат килиш йўлида молиявий чикимлар ва жисмоний кучларни сарфлаш учун нафсни чиниктиришдир. Шунинг учун хам хаж, Аллох таъоло йўлида килинган жиход турларидан бири хисобланади.

Ушбу асосларнинг биз эслатган ва эслатмаган барча томонлари, халклар ичидан, Аллох таъоло учун хак динини кабул килган ва махлукотлар билан адолат ва ростгўйлик асосида муносабат ясайдиган пок Ислом умматини келтириб чикаради. Зеро, Исломнинг бундан бошка кирралари, ушбу асосларнинг салохиятли бўлиши билангина тузалади. Уммат ахволининг ёмонлашиб бориши, унинг дин ишларининг ёмонлашишига караб бўлади.

Бу сўзларнинг хакикатини билмокчи бўлган одам, Аллох таъолонинг ушбу оятларини ўкисин: «Агар у кишлокларнинг (жойнинг) ахли иймон келтириб, такводор бўлганларида эди, албатта Биз уларга осмону Ердан баракот (дарвозаларини) очиб кўйган бўлур эдик. Лекин улар (элчиларимизни) ёлгончи килдилар, шунда биз уларни ўзлари килган гунохлари сабабли жазоладик. У кишлокларнинг ахли бало-казойимиз тунда, ухлаётган холларида келиб колишидан хотиржаммилар?! Ё у кишлокларнинг ахли бало-казойимиз чошгох пайтида, улар ўйин-кулги килаётган холларида келиб колишидан хотиржаммилар? Улар Аллохнинг макридан хотиржам бўлиб колдиларми? Аллохнинг макридан факат зиён кўрувчи кавмгина хотиржам бўлур». (Аъроф: 96 – 99).

Ушбу хакикатларни билмокчи бўлган одам, ўтмиш тарихга назар солсин. Тарихда аклли ва калби пардалар билан тўсилмаган кимсалар учун ибрат бордир. Хакикатни билишда Аллох таъолонинг ўзи ёрдамчи бўлсин!

Ислом эътикодининг асослари

Ислом, мукаддам зикр килиб ўтганимиздек, эътикод ва шариатдир. Биз Ислом шариатининг бир киррасига ишора килиб, шариат асоси деб саналган рукнларинигина эслатиб ўтдик, холос.

Энди, Ислом эътикоди хакида сўз юритсак, унинг асослари – Аллох таъолога, Унинг фаришталари, китоблари, пайгамбарлари, охират куни хамда такдирнинг яхши ва ёмонига иймон келтиришдир.

Ушбу асосларни Аллох таъолонинг Китоби ва расулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг суннатлари баён килиб берди.

Аллох таъоло Куръон Каримда шундай деди:

«Эзгулик – юзингизни магриб ва машрикка буришингиз эмас. Балки, эзгулик - Аллох таъолога, охират кунига, фаришталарга, Куръонга ва пайгамбарларга иймон келтириган кишиларнинг эзгулигидир ...» (Бакара: 177).

Аллох таъоло такдир хакида шундай деди:

«Биз хар бир нарсани (аник) меъёр билан яратдик. (Яратмокчи бўлган хар бир нарсамиз учун) Бизнинг фармонимиз факат биргана (яъши, «Бўл» деган) сўздир. (Ўша нарса) кўз юмиб очгунча (йўкдан бор бўлур (Камар: 49, 50).

Расулуллох соллаллоху алайхи ва саллам иймон хакида савол берган Жаброил алайхиссаломга жавоб бериб: «(Иймон): - Аллох таъолога, Унинг фаришталари, китоблари, пайгамбарлари, охират куни хамда такдирнинг яхши ва ёмонига ишонишингиздир»- дедилар (Имом Муслим ривояти).

Аллох таъолога иймон келтириш

Аллох таъолога бўлган иймон тўрт нарсани ўз ичига олади:

1. Аллох таъолонинг борлигига иймон келтириш.

Аллох таъолонинг борлигига фитрат-тугма табиат[3], акл, шариат ва сезги аъзолари далолат килади.

А) Аллох таъолонинг борлигига фитратнинг далолати.

Барча инсон илгари фикр ва таълим берилмаса-да, ўз яратувчисига иймон келтириш билан табиатланган. Ушбу фитратдан, расулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг куйидаги хадисларида баён килинганидек, калбига ўрнашиб колган баъзи нарсалар сабаблигина воз кечилиши мумкин:

«Хар бир чакалок фитрат билан тугилади. Уни ота-онасигина яхудий, насроний ёки мажусий (килиб тарбия) килади» (Имом Муслим ривояти).

Б) Аллох таъолонинг борлигига аклнинг далолати.

Махлукотларнинг аввалгилари ва кейингиларининг яратувчи – Холики бўлиши керак. Чунки, улар ўзларини ўзлари яратишлари, ёки тасодифан яралган бўлишлари мумкин эмас. Улар ўзларини ўзлари ярата олмасликлари мукаррардир, чунки хеч бир нарса ўзини ўзи ярата олмайди. Бунинг сабаби, у яралишдан аввал йўк эди. Шундай экан, у кандай килиб Холик бўла олсин?!

Махлуклар тасодифан вужудга келиши хам мумкин эмас. Хар-бир мавжуд нарсанинг вужудга келтирувчиси бўлади. Махлукларнинг хайратомуз, ўзаро мутаносиб сабаблар ва мусаббабблар (сабаблантирилган нарсалар) хамда мавжудотларнинг ўзаро бир-бирлари ўртасидаги чамбарчас богликликлар низомида мавжуд бўлиши, уларнинг тасодифан вужудга келганларини бутунлай инкор этади. Чунки, вужудга келиш, пайдо бўлиш асносида низомсиз тасодиф бўлар экан, кандай килиб яшаш ва ривожланиш холатларида интизомли бўлсин?!

Агар махлуклар ўзларини ўзлари вужудга келтира олмас ва тасодифан вужудга келмас эканлар, уларни вужудга келтирувчи зот бўлиши керак. У эса, Оламларнинг Роббиси бўлган Аллох таъолодир.

Аллох таъоло бу аклий далилни «ат-Тур» сурасида зикр килиб деди:

«Улар хеч нарсасиз (яъни яратувчисиз) яралдиларми? Ёки улар ўзлари яратувчиларми?» (ат-Тур: 35).

Аллох таъоло бу оятда уларнинг яратувчисиз яралмаганлари, хамда ўзларини ўзлари яратмаган эканларини баён килди. Натижада, уларнинг яратувчиси Аллох таъоло экани маълум бўлди.

Шунинг учун хам, Ислом динини кабул килишдан аввал, мушриклик пайтида расулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг «Тур» сурасидан «Улар хеч нарсасиз яралдиларми? Ёки улар ўзлари яратувчиларми? Ёки Осмонлар ва Ерни яратдиларми? Йўк, улар ишонмаслар. Балки уларнинг хузурларида Раббингизнинг хазиналари бордир, ёки улар хукмронмилар?!» (Тур: 35 – 37) оятларини ўкиётганини эшитган Жубайр ибн Мутъим разияллоху анху: «Бу оятларни эшитар эканман, сесканиб кетдим. Чунки бу, калбимга иймон ўрнашган илк лахзалар эди»- деди (Имом Муслим ривояти).

Буни ойдинлаштириш учун бир мисол келтирамиз. Бир киши сизга остидан анхорлар окиб ўтадиган бўстонлар билан ўралган, гиламлар тўла тўшалган, энг чиройли безаклар билан безатилган ва оилалар жойлашган мухташам каср бор ва у ўзини ўзи куриб олган, ёки ўз-ўзидан тасодифан пайдо бўлган, деб айтса, сиз зудлик билан унинг сўзларини рад этишга, ёлгон ва бемаъни деб хукм килишга шошиласиз. Шундай экан, Ер, Осмон ва сайёраларни ўз ичига олган хамда хайратомуз ахволлари ва низоми бўлган ушбу улкан Коинот, ўзини ўзи яратиши, ёки яратувчисиз яралиши мумкинми?!

В) Аллох таъолонинг борлигига шариатнинг далолат килиши.

Барча самовий китоблар Аллох таъолонинг бор эканини баён килди. Ушбу китоблар олиб келган ва бандалар манфаатини кафолатловчи хукмлар, ўз бандаларининг манфаатларини билувчи хикмат сохиби ва улар олиб келган ва вокеий хакикат деб гувохлик берган Коинот хакидаги хабарлар, ўзининг хабар берган нарсасини яратишга кодир бўлган Раб тарафидан эканига далолат килади.

Г) Сезги аъзоларининг Аллох таъолонинг бор эканига далолати.

Сезги аъзолари Аллох таъолонинг бор эканига икки жихат билан далолат килади:

Биринчи жихат:

Биз дуо килувчиларнинг дуолари, мусибатланганларнинг ёрдам сўраб килаётган чакириклари ижобат бўлаётганини кўриб, эшитмокдамиз. Мана шунинг ўзи Аллох таъолонинг бор эканига катъий далилдир.

Аллох таъоло деди:

«Нух (хам) илгари дуо килган эди, биз уни (нг дуосини) ижобат килдик» (Анбиё: 76);

«Ўшанда сизлар Парвардигорингиздан мадад сўраганингизда, Раббингиз сизларага ижобат килди» (Анфол: 9).

Имом Бухорий ўзининг «Сахих» ида Анас ибн Молик разияллоху анхудан ривоят килди: «Жума куни расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам хутба ўкир эканлар, бир сахройи кириб келди-да: «Эй, расулуллох, моллар халок бўлди, болалар оч колди. Аллохга дуо килинг, биздан бу кургокчиликни кўтарсин»- деди. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам кўлларини кўтариб, дуо килдилар. Осмонда бир парча хам булут йўк эди, дуо килиб кўлларини тушурмадилар хамки осмонда тог мисоли булутлар кўзгалди. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам минбардан тушганларида соколларидан ёмгирлар окиб тушар эди.

Келгуси жума ўша сахройи ёки бошка бир одам ўрнидан туриб: «Эй, расулуллох, бинолар вайрон бўлиб, моллар халок бўлди-ку! Аллох таъолога дуо килинг, биздан буни кўтарсин!» - деди. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам кўлларини кўтариб: «Илохим, бизга эмас, атрофларга ёгдир»- дедилар. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам кайси тарафга (кўллари билан) ишора килсалар, булутлар ўша тарафга парчаланиб, ёмгир тинди».

Хозирги кунимизга кадар Аллох таъолога садокат билан илтижо килган хамда ижобат бўлиш шартларини тўла адо этган кишилар учун дуоларининг кабул бўлаётгани, кўриниб турибди.

Иккинчи жихат:

Пайгамбарларга берилган ва одамлар кўриб, эшитган хамда «мўжиза» деб аталган нарсалар хам, пайгамбарларни юборган зот – Аллох таъолонинг бор эканига катъий далилдир. Чунки мўжизалар башар токатидан четда бўлган хамда Аллох таъоло ўз пайгамбарига мадад ва ёрдам бўлсин учун жорий килган ходисалардир.

Бунинг мисоли Мусо алайхиссолату вассаломнинг асо (хасса) сидир.

Аллох таъоло Мусо алайхиссолату вассаломни асоси билан денгизни уришга амр этди. Мусо алайхиссолату вассалом асолари билан денгизни урдилар. Денгиз куп-курук ер бўлиб, ўн иккига айри бўлинди. Йўлнинг икки четидаги сувлар тоглар каби савлат тўкиб турар эди.

Аллох таъоло деди:

«Биз Мусога : «Асонгиз билан денгизни уринг!»- деб вахий килдик. (У урган эди), денгиз бўлинди. Хар бир бўлак (сув) улкан тоглардек бўлди» (Шуаро: 63).

Иккинчи мисол: Ийсо алайхиссолату вассаломнинг Аллох таъолонинг изни билан ўликларни тирилтириб, кабрлардан чикарган пайтидаги мўжизаси:

Аллох таъоло деди:

«... ва Аллох таъолонинг изни билан ўликларни тирилтираман» (Оли Имрон: 49).

« ... ва менинг изним билан ўликларни кабрларидан тирилтириб чикарасан» (Моида: 110).

Учинчи мисол: Курайш кабиласи талаб килганида Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам Ойга ишора килганларида, Ой иккига бўлинган ва одамлар кўриб гувох бўлган мўъжиза.

Аллох таъоло деди: «Киёмат якинлашди ва Ой ёрилди. Агар улар мўжизани кўрсалар, юз ўгирадилар ва: «Бу доимий жоду»- деб айтадилар» (Камар: 1, 2).

Аллох таъоло пайгамбарларига мадад ва ёрдам килиб содир этган хиссий мўжизалар, Аллох таъолонинг бор эканига катъий далолат килади.

2.Аллох таъолонинг рубубиятига иймон келтириш. (Яъни, Аллох таъолони шериксиз ва ёрдамчиси бўлмаган Раб, деб ишониш).

«Раб» - яратиш, эгадорлик ва буюриш сохиби бўлган зотдир. Яратувчи ва эгадор зот – Аллох таъоло бўлиб, буюриш унгагина хосдир.

Аллох таъоло деди:

«Огох бўлингизким, яратиш ва буюриш факат Уни (Аллох) никидир!» (Аъроф: 54)

«Ана шу Аллох сизларнинг Раббингиздирки. Эгадорлик Унгагина хосдир. Аллох таъолодан ўзга, сизлар дуо килаётган олихалар заррача нарсага хам эга эмаслар» (Фотир: 13).

Аллох таъолонинг рубубиятини нима деяётганини билмайдиган мутакаббир кимсаларгина инкор этишлари мумкин. Бу ўз кавмига: «Мен сизларнинг Раббингизман!» (ан-Назиат: 24) ва: «Эй, халойик, мен сизлар учун ўзимдан бошка илох бор эканини билмайман!» (Касас: 38)- деб айтган Фиръавдан содир бўлди. У бу сўзларни эътикод нуктаи назаридан айтмаган эди.

Аллох таъоло деди: «Ва ўзлари аник билган холларида зулм ва кибр килиб, у (мўъжиза) ларни инкор этдилар.» (Намл:14)

Аллох таъоло Фиръавн хакида хикоя килган оятда Мусо алайхиссолату вассалом дедилар:

«(Хой, Фиръавн), сен анави очик-равшан (мўъжизаларни) Самолар ва Ернинг Раббиси нозил килганини аник билдинг. Мен сени халок килингувчи деб ўйлайман» (Исро: 102).

Шунинг учун хам, мушриклар Аллох таъолога улухият бобида шерик килсалар-да, Унинг рубубиятига икрор эдилар.

Аллох таъоло деди:

«(Эй Мухаммад уларга) айтинг: «Агар билсангиз (айтинглар-чи), Ер ва Ердаги борки нарсалар кимники?». Улар тезда: «Аллохники»- дейдилар. Сиз: «Бас, (шундан) ибрат-эслатма олмайсизларми?»- деб айтинг. Сиз: «Етти Осмоннинг хожаси ва Буюк Арш сохиби ким?»- деб айтинг. Улар тезда: «Улар Аллохники»- деб айтадилар. Сиз: «Ундай бўлса, Ундан кўркмайсизларми?»- деб айтинг. Сиз: «Агар билсангизлар, айтинглар-чи, барча нарсанинг эгадорлиги кўлида бўлган, ўзи хомийлик киладиган, Унга карши биров хомийлик кила олмайдиган зот ким?»- деб айтинг. Улар тезда: «Улар Аллохники»- деб айтадилар. Сиз: «Унда кандай алданиб колмокдасизлар?»- дерлар» (Муъминун: 84 – 89);

«Сиз мушриклардан: «Осмон ва Ерларни ким яратган?»- деб сўрасангиз, улар: «Азиз ва Алийм (билгувчи) бўлган зот»- деб айтадилар» (Зухруф: 9);

«Агар Сиз улардан: «ўзларини ким яратгани хакида сўрасангиз, улар: «Аллох»- деб айтадилар. Шундай экан, улар каён бурилиб кетаяптилар» (Зухруф: 87).

Аллох таъолонинг фармони Коинот ва шариатдаги барча нарсани ўз ичига олади. Аллох таъоло ўз хикмати такозо этгани, Коинотда ўзи хохлаганидек хукм ва тартиб килганидек, ибодат ва муомаларда хукмларини ўз хикматига мувофик шаръий жорий килишда хукм килувчидир. Шунинг учун хам, ибодатлар ва муомалаларда Аллох таъоло билан бирга конунчи ва хокимни ушлаган банда, иймонининг хакикатини рўёбга чикармаган мушрик бўлади.

3. Аллох таъолонинг улухиятига иймон келтириш.

(Яъни, Аллох таъолонинг шериксиз ягона илох эканига иймон келтириш).

«Илох» - «маълух», яъни, мухаббат ва улуглаш билан сигиниладиган маъбуд, демакдир.

Аллох таъоло деди:

«Сизларнинг илохингиз ягонадир. У Рахмон, ва Рахийм зотдан ўзга (хак) илох йўкдир» (Бакара: 163);

« Аллох, фаришталар ва илм ахллари – Ёлгиз Аллохдан ўзга (хак) илох йўк, факат унинг ўзи (хак) илох эканига гувохлик бердилар » (Оли Имрон: 18).

Аллох таъоло билан бирга сигинилаётган олихаларнинг илохлиги ботилдир.

Аллох таъоло деди:

«Аллох таъологина хак ва Ундан бошка сигинилаётган олихалар ботилдир. Шубхасиз, Аллох таъоло Олий ва Хаким зотдир» (Хаж: 62).

У маъбудаларни олиха деб аташ, уларга ибодат килиш хукукини бермайди. Аллох таъоло Лот, Манот ва Уззо хакида шундай деди

«У (ном) лар факат сизлар ва ота-боболарингиз кўйиб олган номлардир. Аллох таъоло улар(га ибодат килиш) хакида бирон бир хужжат туширган эмас» (Нажм: 23).

Аллох таъоло Юсуф алайхиссолату вассаломнинг зиндондаги икки махбусга айтган сўзларини келтирди:

«Таркок – турли-туман «олихалар» яхширокми ёки Ягона ва Голиб Аллохми? Сизлар эса, У Зотни кўйиб, ўзларингиз ва ота-боболарингиз атаб олган номлар – бутларгагина ибодат киласизлар. Ахир Аллох уларга (ибодат килиш хакида) бирон хужжат туширмаган-ку? (Юсуф: 39, 40).

Шунинг учун хам, барча пайгамбарлар ўз кавмларига: «Аллох таъологагина ибодат килинглар! Сизлар учун Ундан бошка илох йўкдир» (Аъроф: 59)- деб даъват килганлар. Бу даъватдан мушриклар юз ўгириб, Аллох таъолодан ўзга махлукларни олиха килиб сигиндилар ва улардан ёрдам сўрадилар.

Аллох таъоло мушрикларнинг олиха килиб олишларини икки аклий далил билан пучга чикарди.

Биринчи далил:

Мушрикларнинг олихаларида улухият-илохликнинг асари хам йўкдир. Чунки улар яралганлари учун хам, ярата олмайдилар. Улар ўзларига ибодат килаётган обидларга манфаатни жалб килиш ёки улардан зарарни кетказишга кодир эмаслар. Улар обидлар учун хаёт ёки ўлим беришга хам, самовотдаги бирон нарсага хам эга эмаслар, хатто, эгадорликда шерик хам эмаслар.

Аллох таъоло деди:

«(Мушриклар) эса У Зотни кўйиб, бирон нарса ярата олмайдиган, (балки) ўзлари яралгувчи бўлган, (ўзгалар у ёкда турсин, хатто) ўзларига хам бирон зиён ё фойда беришга эга бўлмайдиган ва на (бировларга) ўлим беришга, на хаёт беришга ва на кайта тирилтиришга эга бўлмайдиган «олихалар»ни ушладилар (яъни, ўшаларга сигиндилар) (Фуркон: 3)

«(Эй Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам, мушрикларга) айтинг: «Сизлар Аллохдан ўзга (илохлар деб) гумон килган бутларинигизга дуо-илтижо килаверинглар-чи, (улар сизларга ижобат кила олармиканлар)! Улар на осмонларда ва на Ерда бир зарра вазнича (нарса)га эга эмасдирлар ва улар учун (осмонлар ва Ерда Аллохга) шериклик хам йўкдир хамда ( Аллох ) учун улардан бирон ёрдамчи хам йўкдир (яъни, Аллох таоло хеч кандай шерикка мухтож бўлмаган Ёлгиз Маъбуди Бархакдир). (Аллох) хузурида факат унинг Ўзи изн берган кишиларгагина шафоат наф килади» (Сабаъ: 22, 23)

«(Мушриклар) хеч нарсани ярата олмайдиган, балки ўзи яратилувчи бўлган нарсаларни (Аллохга) шерик киладиларми?! (мазкур олихалар) Улар учун ёрдам килишга кодир бўлмайдилар, хатто, ўзларига ўзлари хам ёрдам кила олмайдилар» (Аъроф: 191, 192).

Агар олихаларнинг холи шу бўлса, уларни олиха килиб олиш энг пасткашлик ва ботил ишдир.

Иккинчи далил:

Мушриклар Аллох таъолонинг ўзигина барча нарсаларнинг эгадорлиги кўлида бўлган, барчага Хомийлик киладиган , Унга карши биров хомийлик кила олмайдиган – Раб ва Холик эканига икрор эдилар. Бу улардан Аллох таъолонинг илохликдаги вахдониятига, рубубиятдаги вахдониятига икрор бўлгандек, икрор бўлишни талаб килар эди.

Аллох таъоло деди:

«Эй инсонлар, сизларни ва сизлардан илгари ўтганларни такво эгалари бўлишингиз учун яратган Парвардигоринигзга ибодат килингиз. У Зот сизлар учун Ерни кароргох, осмонни том килиб кўйди ва осмондан сув тушуриб, унинг ёрдамида сизларга ризк бўлсин, деб мевалар чикарди. Бас, билиб туриб ўзгаларни Аллохга тенгларштирмангиз! (Бакара: 21, 22);

«Агар улардан ўзларини ким яратган эканини сўрасангиз, албатта улар: «Аллох»- деб айтадилар» (Зухруф: 87);

«Айтинг: «Ким сизларга осмон ва заминдан ризк берур ёки ким кулок-кўзларингизга эгалик килур?! Ким ўликдан тирикни ва тирикдан ўликни чикарур хамда ким барча ишларни тадбир килиб турур?!» Улар албатта: « Аллох», дейдилар. Бас сиз айтинг: «Ахир (Ўша Зотдан) кўркмайсизларми?!» Бас, мана шу Аллох – хакикий Парвардигорингиздир. Хакикатдан кейин эса факатгина йўлдан озиш бор, холос (яъни, хакикий Парвардигоринигиз бўлмиш Аллохдан ўзгага сигинар экансиз, албатта йўлдан озган бўлурсиз). Бас, кай тарафга бурулиб кетмокдасизлар?!» (Юнус: 31, 32).

4. Аллох таъолонинг исм ва сифатларига иймон келтириш.

Яъни, Аллох таъоло Куръон Каримда ва расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам суннатларида исбот этган исм ва сифатларни Аллох таъолога лойик бўлган услубда, хеч бир ўзгартишсиз, кайфиятсиз ва ўхшатишсиз исбот этиш.

Аллох таъоло деди:

«Аллохнинг гўзал исмлари бор. Унга ўша исмлар билан дуо килинглар. Унинг исмларида хакдан огган кимсаларни тарк этинглар! Улар килган ишлари эвазига тез кунда жазоланадилар» (Аъроф: 180)

«Осмонлар ва Ердаги энг юксак мисол – хислат (яъни, тенгсиз – ягоналик хислати) Уникидир. У – Азиз ва хаким зотдир» (Рум: 27)

«Бирон нарса У Зотга ўхшаш эмасдир. У – эшитувчи ва кўрувчи зотдир» (Нахл: 60).

Икки тоифа бу иймонда адашди:

Биринчи тоифа: Муъаттилалар.

Улар Аллох таъолонинг исм ва сифатларининг барчасини ёки баъзисини инкор этдилар ва: «Исм ва сифатларни Аллох таъоло учун исбот этиш, Аллох таъолони ўз махлукларига ўхшатишни такозо килади»- деб гумон килдилар. Бу бир неча сабабларга кўра асоссиздир:

Биринчидан: Бу гумон ботил сабабларни такозо килади. Масалан: Аллох таъолонинг каломида зиддиятларни такозо килади. Холбуки, Аллох таъоло ўзи учун исм ва сифатларни исбот этиб, ўзининг ўхшаши бўлишини рад этган. Агар уларни исбот этиш ташбех (ўхшатиш) ни такозо килса эди, Аллох таъолонинг каломида бир-бирига зиддиятлар вужудга келар эди.

Иккинчидан: Икки нарсанинг бир исм ёки сифатда бир хил келиши, уларнинг бир-бирига тамоман ўхшаш эканини такозо килмайди. Масалан: икки шахснинг эшитувчи, кўрувчи ва гапирувчи инсон эканини кўрасиз. Бирок, бу уларнинг одамийлик, эшитиш, кўриш ва гапиришда бир хил эканликларини такозо этмайди. Бундан ташкари, сиз кўллари, оёклари ва кўзлари бўлган кўплаб хайвонларни кўрасиз. Лекин, бу уларнинг бир хил бўлишлари керак эканини такозо этмайди. Махлукларда бўлган исм ва сифатларда ўзаро тафовутлар бўлар экан, демак, Холик билан махлук ўртасида фаркнинг бўлиши очик-равшандир.

Иккинчи тоифа: Мушаббихалар.

Бу тоифа исм ва сифатларни Аллох таъолонинг махлукларига ташбих килиб (ўхшатиб) исбот этдилар ва: «Бу, вахий такозосидир. Чунки Аллох таъоло бандаларга тушунишадиган нарсалар билан хитоб килди»- деб даъво киладилар. Бу даъво хам, бир неча сабабларга кўра асоссиздир.

Биринчидан: Аллох таъолонинг ўз махлукига ўхшаши акл ва шариат инкор этадиган нарса бўлиб, Куръон ва суннатдаги таълимотлар ботил нарсаларни такозо этиши мумкин эмасдир.

Иккинчидан: Аллох таъоло бандаларига маъно нуктаи назаридангина тушуна олишадиган нарсалар билан хитоб килди. Аммо улар асосланган хакикат ва мохиятни (хусусан, зот ва сифатларга таъаллукли бўлса,) ўзигина билишни афзал кўрди.

Агар Аллох таъоло ўзининг «Самийъ» (эшитувчи) эканини зикр килса, эшитиш маъно нуктиаи назаридан маълум (яъни, товушларни идрок этиш). Лекин, Аллох таъоло кандай эшитади, бу номаълумдир. Чунки эшитиш махлукларда хам фаркли бўлади. Модомики махлукотлар ўртасида бу нарса фаркли бўлар экан, Холик билан махлук ўртасидаги тафовут, ундан кўра каттарок ва равшанрокдир. (Бунга яна бир мисол, инсонларнинг кўриши ўта чегаралангандир, аввало у узок масофадаги нарсани кўра олмайди. Инсон бир вактнинг ўзида бир канча нарсани кўра олсада улардан биттасинигина тиник-равшан кўради колганлари шувашган холда бўлади. Колаверса, унинг кўришини кўп нарсалар тўсиши мумкин, мас: Коронгулик, ўта ёруглик ва хар турли тўсиклар. Аллох таолонинг кўришига нисбатан хеч кандай тўсик бўлиши мумкин эмас, У хар кандай холатда аник-равшан кўраверади. Бир нарсани кўриши бошкасидан чалгитиб кўймайди, У хар бир сонияда барча мавжуд махлукотларининг хар бирини кўриб, хожатларини билиб, дуоларини эшитиб, уларнинг хар бирига ижобат килиб туради. Шундай Улуг Парвардигорнинг сифатларига ожиз махлукотларнинг сифатлари кандай ўхшасин?! ИНТ)

Агар Аллох таъоло ўзининг Аршга кўтарилгани - ўрнашганидан хабар берган бўлса, кўтарилиш-ўрнашиш маъно нуктаи назаридан маълум. Бирок, кўтарилишнинг Аллох таъолонинг Аршга кўтарилишидаги хакикати номаълум. Зотан, кўтарилиш-ўрнашиш хакикати махлукларда хам ўзаро фаркли бўлади. Кимирламай турган курсига кўтарилиш-ўрнашиш билан, асов туя устига кўтарилиш-ўрнашиш ўртасида катта фарк бор. Шундай экан, Холик билан махлук ўртасидаги фарк катта ва равшан бўлиши мукаррардир.

Биз баён килгандек, Аллох таъолога иймон келтиришнинг мўминлар учун улкан самаралари бор.

Шулардан:

Биринчиси: Бошкалардан хавф ва умид килинмайдиган даражада Аллох таъолонинг вахдониятини рўёбга чикариш.

Иккинчиси: Аллох таъолонинг гўзал исмлари ва олий сифатлари такозоси билан яхши кўриш ва улуглашнинг камолоти.

Учинчиси: Буюрилган нарсаларни килиш ва таъкикланган нарсалардан сакланиш билан Аллох таъолога ибодат килишни рўёбга чикариш.

Фаришталарга иймон келтириш

Фаришталар гайб олами бўлиб, Аллох таъолога ибодат килувчи махлуклардир. Уларда улухият ва рубубият сифатлари йўк бўлиб, Аллох таъоло уларни нурдан яратган хамда ўз амрига итоат ва амрини ижро этиш учун кувват берган.

Аллох таъоло деди:

«Аллох таъолонинг хузуридаги зот (фаришта)лар, Аллох таъолога ибодат килишдан бош тортмайдилар. Улар туну кун сускаштлик килмасдан (Аллохга) тасбех айтадилар» (Анбиё: 19, 20).

Уларнинг сони шу даражада кўп-ки, хисобини Аллох таъолонинг ўзигина билади. Имом Бухорий ва имом Муслимнинг «Сахих» ларида Анас ибн Молик разияллоху анху ривоят килган хадисда, расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам меърожга олиб чикилганида «Байтул-маъмур» га олиб борилгани ва у ерда бир кунда етмиш минг фаришта намоз ўкиши, у ердан чикканидан сўнг, фаришталарнинг кўплигидан, кайта кира олмасликлари баён килинган.

Фаришталарга иймон келтириш тўрт нарсани ўз ичига олади:

Биринчиси: фаришталарнинг борлигига ишониш.

Иккинчиси: бизларга исмлари баён килинган фаришталарга муфассал, исми баён килинмаган фаришталарга умуммий суратда иймон келтириш.

Учинчиси: фаришталарнинг бизга хабар берилган сифатларига иймон келтириш.

Масаслан: Жаброил алайхиссаломнинг сифатлари. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам уни хакикий суратида олти юзта каноти билан уфкни тўсиб турганини бир бор кўрган эдилар.

Фаришта гохо Аллох таъолонинг амри билан инсон шаклини олади. Шунинг учун хам, Жаброил алайхиссолату вассалом, Марям алайхассолату вассалом хузурига киришга Аллох таъоло амр килганида, комил инсон шаклини олган эди. Бундан ташкари, У, расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам сахобалар хузурида ўтирганида тим кора сочли, оппок кийимда, сафар аломати кўринмаган ва сахобаларга нотаниш киши суратида келиб, расулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг олдиларига чўкка тушиб ўтирди. Тиззаларини расуллоллох солаллоху алайхи ва салламнинг тиззаларига теккизди ва кўлларини сонларига кўйди-да, Ислом, иймон, эхсон ва киёмат куни ва унинг белгилари хакида сўради. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам жавоб берганидан сўнг, кетди. Сўнгра, расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам: «У – Жаброил эди. У сизларга динингизни ўргатиш учун келган эди»- дедилар (Имом Муслим ривояти).

Аллох таъолонинг Иброхим ва Лут алайхимассаломларга юборган фаришталари хам, инсон шаклида эдилар.

Тўртинчиси: фаришталарнинг бизга хабар берилган ва Аллох таъолонинг амри билан адо этишадиган амалларига иймон келтириш.

Масалан: кечаю кундуз малол олмай, тинимсиз ибодат килиш.

Баъзи фаришталарнинг ўзига хос амаллари бор. Масалан: вахийга омонатдор Жаброил алайхис-солату вассаломни Аллох таъоло пайгамбарларга элчи килиб юборди. Мийкоил алайхис-солату вассалом ёмгир ёгдириш ва ўсимликларни ўстиришга вакил килинган. Исрофил алайхис-солату вассалом киёматнинг коим бўлиши ва бандаларнинг кайта тирилишлари пайтида сурга дам уришга вакил килинган. Малакул-мавт – ўлим фариштаси эса, ўлим пайтида рухларни олишга вакил килинган.

Она корнидаги хомилага вакил килинган фаришта. Хомила тўрт ойлик бўлганида, Аллох таъолонинг амрига биноан келиб хомиланинг ризки, ажали, амали, бахтли ёки бахтикаролигини ёзиб кўяди.

Одам фарзандининг амалларини ёзиш ва саклаш учун вакил килинган фаришталар. Хар бир шахс учун тайинланган икки фаришта бўлиб, уларнинг бири шахснинг ўнг, иккинчиси эса чап томонида бўлади.

Кабрга кўйилганидан сўнг маййит-ўликни сўрок килишга вакил килинган фаришталар. Маййитнинг олдига икки фаришта келиб, унинг дини, Рабиси ва пайгамбари хакида сўрайдилар.

Фаришталарга иймон келтиришнинг улкан самаралари бор. Шулардан:

Биринчиси: Аллох таъолонинг буюклиги ва салтанатини билиш. Чунки махлукнинг буюклиги Холикнинг накадар буюклигидан даракдир.

Иккинчиси: Аллох таъолога одам фарзандига килган инояти учун шукроналар айтиш. Чунки Аллох таъоло уларни химоя киладиган, амалларини ёзадиган ва бундан ташкари уларнинг бошка манфаатлари учун фаришталарни тайин килган.

Учинчиси: Аллох таъолога килаётган ибодатлари учун фаришталарни яхши кўриш. Баъзи калтафахм кишилар фаришталарнинг жисм эканини инкор этиб, улар: «Махлуклар ичида яширинган хайрли кучлардан иборат»- дедилар. Бу – Аллох таъолонинг Куръони, расулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг суннатлари ва мусулмонларнинг ижмоъларини рад этишдан бошка нарса эмас.

Аллох таъоло деди:

«Хамду сано осмонлар ва Ерни илк яратгувчи хамда (Ўзи билан бандалари ўртасида) фаришталарни икки, уч, тўрт канотли элчилар (воситачилар) килгувчи Аллох учундир.» (Фотир: 1)

«(Эй Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам) агар сиз фаришталар кофир кимсаларнинг юзлари ва думбаларига уриб жонларини олаётган... пайтини кўрсангиз эди» (Анфол: 50);

«Золимларни ўлим талвасасида турганида (ўлим) фаришталари уларга кўлларини чўзиб: «Жонларингизни ўзларингиз чикаринглар!»- деб нидо килганларини кўрсангиз эди» (Анъом: 93);

«(Фаришталарнинг) дилларидан кўркув кетгазилгач, улар (бир-бирларига): «Парвардигорингиз нима деди (яъни, шафоатга хакикатан изн бердими)», деб (савол килишар. Шунда фаришталар) «Хакни (айтди, яъни, хакикатан шафоатга изн берди), У – Буюк ва Олий зотдир»- деб жавоб берурлар» (Сабаъ: 23).

Жаннат ахллари хакида Аллох таъоло деди:

«...Сўнг уларнинг хузурларига хар эшикдан фаришталар кириб (дерлар) «(Аллох мехнат-машаккатларга) сабр-токат килиб ўтганларингиз сабабли (энди бу жаннатларда) сизларга тинчлик-осойишталик бўлгай. Охират диёри накадар яхши!» (Раъд: 23, 24).

Имом Бухорийнинг «Сахих» китобида Абу Хурайра разияллоху анхудан ривоят килинади. «У деди: «Расулуллох соллалоху алайхи ва саллам дедилар: «Агар Аллох таъоло бирор бандани яхши кўриб колса, Жаброилга нидо килиб: «Мен фалон бандани яхши кўрдим. Сен хам уни яхши кўр!»- деб айтади. Жаброил у бандани яхши кўриб, само ахлига карата: «Аллох фалон бандани яхши кўрди. Сизлар хам уни яхши кўринглар!»- деб нидо килади. Само ахли хам уни яхши кўради. Сўнгра, у банда учун Ерда макбуллик берилади (яъни, у одам кўнгилларга якин, ким уни кўрса яхши кўриб, ёктирадиган одамга айланади. Бу хадиснинг шархида бир кишининг одамлар ўртасида севикли бўлиши унинг Аллох олдида севикли эканига далолат килади, дейилган)»».

Шу китобда яна Абу Хурайра разияллоху анхудан ривоят килинади: «У деди: «Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Жума куни фаришталар масжиднинг барча эшиклари олдида, келаётган намозхонларни тартиб билан ёзиб турадилар. Имом (минбарга) ўтиргач китобларни ёпиб, зикр-хутбани эшитиш учун келадилар»».

Ушбу хабарлар фаришталарнинг баъзи калтафахмлар ўйлаганидек, маънавий кучлар эмас, балки, жисмоний махлуклар эканини очик кўрсатиб турибди. Мусулмонлар шу хабарларга биноан ижмоъ килганлар.

Китобларга иймон келтириш

Китоблар – ёзилган таълимотлар мажмуъасидир. Бу ерда «китоблар сўзидан Аллох таъолонинг ўз пайгамбарлари воситаси билан дунё ва охират бахт-саодатларига эришишлари учун бандаларига рахмат ва хидоят килиб туширган китоблари назарда тутилган.

Китобларга иймон келтириш тўрт нарсани ўз ичига олади.

Биринчи: Китобларни Аллох таъоло тарафидан туширилган хакикат деб ишониш.

Иккинчи: Номи маълум бўлган ва Мухаммад соллаллоху алайхи ва салламга туширилган Куръон Карим, Ийсо алайхиссаломга туширилган Инжил, Мусо алайхиссаломга туширилган Таврот ва Довуд алайхиссаломга туширилган Забур сингари китобларга номлари билан иймон келтириш. Номлари билдирилмаган китобларга эса, умумий тарзда иймон келтириш.

Учинчи: Улардаги ишончли хабарларни тасдиклаш. Масалан: Куръондаги хабарлар хамда ўтмиш китоблардаги ўзгартирилмаган ва алиштирилмаган хабарлар.

Тўртинчи: Бекор килинмаган хукмларга амал килиш. У хукмларга хикматини билайлик ёки билмайлик, рози бўлиш ва итоат этиш.

Аввалги китобларнинг барчаси Куръон Карим хукмлари билан бекор бўлди. Аллох таъоло деди:

«Биз Сизга Куръонни хакикат билан ўзидан аввалги Китобни тасдикловчи ва Унга хукм килувчи килиб нозил килдик» (Моида: 48).

Шуниниг учун хам, ўтмиш китоблар ичидаги ишончли ва Куръон тасдиклаган хукмлардан бошкасига амал килиш жоиз эмас.

Китобларга иймон келтириш куйидаги катта самараларни беради:

Биринчиси: Аллох таъолонинг бандаларига бўлган эътиборини билиш. Зеро, Аллох таъоло барча халкларга тўгри йўлни кўрсатадиган Китобни туширди.

Иккинчиси: Аллох таъолонинг ўз шариатидаги хикматларини билиш. Чунки Аллох таъоло хар бир халкнинг ўз ахволига муносиб шариатларни юборди.

Аллох таъоло деди:

«Сизларнинг хар бирингиз учун шариат ва дастур килиб кўйдик» (Моида: 48).

Учинчиси: Аллох таъолонинг бу неъматларига шукроналар келтириш.

Пайгамбарларга иймон келтириш

«Русул» (расуллар) – юборилган, яъни бир нарсани етказиш учун жўнатилган элчининг кўплик сонидир. Бу ерда зикр килинган «русул» сўзидан максад, шариат вахий килиниб, уни етказишга буюрилган инсон – пайгамбарлардир.

Русулларнинг энг аввалгиси Нух ва охиргиси Мухаммад соллаллоху алайхи ва салламдирлар.

Аллох таъоло деди:

«(Эй Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам), Албатта Биз Нухга ва ундан кейинги пайгамбарларга вахий килганимиздек, сизга хам вахий килдик» (Нисо: 163).

Имом Бухорийнинг «Сахих»ида Анас ибн Молик разияллоху анху ривоят килган шафоат хакидаги хадисда расулуллох соллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Одамлар шафоат (хомийлик) сўраб Одам алайхиссолату вассалом олдига келадилар. У улардан узр сўраб: «Сизлар Аллох таъоло биринчи расул (пайгамбар) килиб юборган Нухнинг олдига боринглар!»- дейди».

Аллох таъоло Мухаммад соллаллоху алайхи ва саллам хакида шундай деди:

«Мухаммад (соллаллохуу алайхи ва саллам) эр кишиларингиздан биронтасининг отаси эмас. Балки, У. Аллох таъолонинг элчиси ва пайгамбарларнинг сўнггисидир» (Ахзоб: 40).

Аллох таъоло хар бир халкда мустакил шариат билан ёки ўзидан аввалги пайгамбар олиб келган шариатни янгилаш учун пайгамбар юборган.

Аллох таъоло деди:

«Хар бир халкка: «Аллохгагина ибодат килиб, тогутдан узок бўлинг!»- ( деб даъват этадиган) пайгамбарни юбордик» (Нахл: 36);

«Хар бир уммат ичида хам албатта бир огохлантиргувчи пайгамбар ўтган» (Фотир: 24);

«Албатта биз тавротни хидоят ва нурни ўз ичига олган холда нозил килганмиз. (Аллохга) бўйсинувчи бўлган пайгамбарлар, илохий билим эгалари ва донишмандлар ўзларига Аллохнинг китоби омонат кўйилгани сабабли яхудийларга у (яъни, таврот хукмлари) билан хукм киладилар». (Моида: 44).

Пайгамбарлар – рубубият ва улухият сифатлари бўлмаган махлук – инсондирлар.

Аллох таъоло пайгамбарларнинг саййиди ва ўзининг хузурида энг обрўлиси бўлган Мухаммад соллаллоху алайхи ва саллам хакида шундай дейди:

«(Эй, Мухаммад), айтинг: «мен ўзимга хам бирон фойда ёки зарар етказишга эга эмасман. Магар Аллох хохлаган ишгина бўлур. Агар гайбни билганимда эди, яхши амалларни кўпайтирган бўлур эдим ва менга бирон ёмонлик-зиён етмаган бўлур эди. Мен факат иймон келтирган кавмлар учун (жаханнамдан) огохлантирувчи ва (жаннатдан) хушхабар берувчиман, холос» (Аъроф: 188);

«(Эй, Мухаммад), айтинг: « Албатта мен сизларга на бир зиён ва на бир тўгри йўл беришга эга эмасман. Айтинг: албатта мени Аллох (нинг азоби)дан (агар У Зотга осийлик килсам) бирон кимса химоя кила олмас ва мен У Зотдан ўзга панохгох хам топа олмасман » (Жин: 21, 22).

Пайгамбарларнинг касал бўлиш, ейиш ва ичишга мухтож бўлиш, ўлиш ва бундан бошка инсоний хусусиятлари бордир. Иброхим алайхиссолату вассалом ўз Роббисини кандай сифатлаганини Аллох таъоло шундай баён килади:

«У (Аллох)нинг ўзигина мени тўйдирур ва кондирур. Касал бўлган вактимда унинг Ўзи менга шифо берур. У мени ўлдирур, сўнгра (Киёмат кунида кайта) тирилтирур. » (Шуаро: 79 – 81).

Пайгамбаримиз Мухаммад соллаллоху алайхи ва саллам дедилар: «Мен хам сизлар каби инсонман. Сизлар унутганингиздек унутаман. Агар унутсам, эслатиб кўйинглар!».

Аллох таъоло пайгамбарларни: «Бандачиликни тўла килиб адо этадилар»- деб сифатлади. Пайгамбарларни макташлик асносида Аллох таъоло Нух алайхиссолату вассалом хакида: «У Аллох таъолога шукр килувчи банда эди»- деди (Исроъ: 3).

Аллох таъоло Мухаммад соллаллоху алайхи ва саллам хакида:

«Барча оламлар учун (охират азобидан) кўркитгувчи бўлсин деб Ўз бандаси (Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам)га Фуркон-Куръон нозил килган Зот- Аллох баракотли-Буюкдир». - деди (Фуркон: 1).

Аллох таъоло Иброхим, Исхок ва Яъкуб алайхимуссолату вассаломлар хакида: «(Эй Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам) сиз Бизнинг куч-кувват ва фахм-фаросат эгалари бўлган бандаларимиз - Иброхим, Исхок ва Яъкубни эсланг! Биз уларни охиратнигина ўйлайдиган килиб кўйдик. Улар бизнинг хузуримизда энг яхши сара кишилардандир»- деди (Сод: 45, 47).

Аллох таъоло Ийсо ибн Марям алайхимассолату вассалом хакида: «У факатгина Биз (пайгамбарлик) инъом этган бир бандадир. Биз уни (отасиз дунёга келтириш билан) бани Исроил учун (Бизни кудратимизни намоиш киладиган) ибрат килдик»- деди (Зухруф: 59).

Пайгамбарларга иймон келтириш тўрт нарсани ўз ичига олади:

Биринчи: Улар хакикатда Аллох таъоло томонидан юборилган пайгамбарлар эканига иймон келтириш. Уларнинг биронтасининг пайгамбарлигига кофир бўлган кимса, уларнинг барчасига кофир бўлади.

Аллох таъоло деди:

«Нухнинг кавми пайгамбарларни рад-инкор килди» (Шуаро: 105).

Аллох таъоло бу кавмнинг бошка пайгамбарлар юборилмаган бир даврда Нухнинг пайгамбарлигини рад этишларини, барча пайгамбарликни рад этишга тенглади. Шунга биноан, Мухаммад соллаллоху алайхи ва салламнинг пайгамбарлигини рад этиб, унга эргашмаган Насронийлар, Ийсо алайхиссолату вассаломни рад этган ва унга эргашмаган каззобдирлар. Зеро, Ийсо алайхиссолату вассалом уларга Мухаммад соллаллоху алайхи ва саллам хакида башорат берган эди. Башоратнинг маъноси эса, Мухаммад соллаллоху алайхи ва салламнинг Аллох таъоло насронийларни залолатдан куткариш ва тўгри йўлга хидоятлаши учун сабаб килган пайгамбар эканидир.

Иккинчи: Исмлари маълум бўлган пайгамбарларга номлари билан иймон келтириш. Масалан: Мухаммад, Иброхим, Ийсо, Мусо ва Нух алайхимуссолату вассалом. Бу беш пайгамбарга «улул-азм» (матонатли пайгамбарлар) деб аталади.

Аллох таъоло уларни Куръон Каримнинг икки: «Ахзоб» ва «Шуаро» сураларида ёд килди:

«Эсланг, Биз (барча)пайгамбарлардан ва (хусусан)Сиздан, Нухдан, Иброхим, Мусо ва Ийсо ибн Марямдан ахду-паймонларни олгандик» (Ахзоб: 7)

«(Эй мўминлар, Аллох) сизлар учун хам диндан Нухга буюрган нарсани ва Биз Сизга (яъни, Мухаммад саллаллоху алайхи ва салламга) вахий килган нарсани, (шунингдек) Биз Иброхим, Мусо ва Ийсога буюрган нарсани шариат килди: «Динни барпо килинглар ва унда фирка-фирка бўлиб бўлинманглар!» (Шуро: 13).

Аммо исми биз учун номаълум бўлган пайгамбарларнинг барчасига, умумий тарзда иймон келтирамиз.

Аллох таъоло деди:

«Аникки, Биз Сиздан илгари (кўп) пайгамбарлар юборгандирмиз. Улардан Биз Сизга хикоя килиб берган кишилар хам бор, яна улардан Биз Сизга хикоя килмаган кишилар хам бордир.» (Гофир: 78).

Учинчи: Пайгамбарлардан ривоят килинган сахих- ишончли хабарларни тасдиклаш.

Тўртинчи: Шу пайгамбарлар ичидан юборилган сўнгги пайгамбар – Мухаммад соллаллоху алайхи ва саллам олиб келган шариатга амал килиш.

Аллох таъоло:

«Йўк, (Эй Мухаммад саллаллоху алайхи ва саллам) Парвардигорингизга касамки. То улар ўз ўрталарида чиккан келишмовчиликларда Сизни хакам килмагунларича ва кейин Сиз чикарган хукмдан дилларида хеч кандай танглик топмай, тўла таслим бўлмагунларича-бўйсинмагунларича зинхор мўмин бўла олмайдилар.» (Нисо: 65).

Пайгамбарларга иймон келтиришнинг улкан самаралари бор:

Биринчи: Аллох таъолонинг бандаларига бўлган рахмати ва иноятини билиш.

Чунки У, бандаларига Аллох таъолонинг йўлини кўрсатиш ва Аллох таъолога ибодат килиш йўлларини баён килишлари учун ўз пайгамбарларини юборди. Зеро, аклнинг ўзи буни хеч хам била олмайди.

Иккинчи: Аллох таъолонинг бу буюк неъматига шукроналар келтириш.

Учинчи: Пайгамбарларни яхши кўриш ва уларни лойик бўлган суратда улуглаш ва мактов айтиш.

Чунки улар Аллох таъолога ибодат килдилар. Унинг вахийсини етказдилар ва бандалирга насихат килдилар.

«Пайгамбарлар инсон наслидан эмас»- деб гумон килган ўжар кимсалар, ўз пайгамбарларини ёлгончига чикардилар. Аллох таъоло бу гумонни эслатиб, унинг асоссиз эканини баён килди:

«Одамларга хидоят келганидан сўнгра иймон келтиришга монеълик килган нарса: «Аллох (одам наслидан) пайгамбар юбордими?»- деб айтишлари бўлган, холос. Айтинг: «Ерда хотиржам юрадиган фаришталар бўлганида эди, Биз уларга фаришта-элчини юборган бўлар эдик»» (Исро: 94, 95).

Аллох таъоло бу гумонни, модомики, Ер ахли инсон экан, инсон-элчи юборилишини. Агар Ер ахли фаришта бўлса, Осмондан фаришта-элчи юборишини уктириб, пучга чикарди. Шунингдек, Аллох таъоло пайгамбарларни рад этган кишиларнинг куйидаги сўзларни айтганларини хикоя килди:

«Сизлар хам бизлар каби инсонсиз. Факат бизни ота-боболаримиз ибодат килиб ўтган нарсалардан (санамларга сигинишдан) тўсмокчисизлар, холос. Бас, (агар чик пайгамбар бўлсангизлар) бизларга аник бир хужжат далил келтирингларчи?! Пайгамбарлари уларга айтдилар: «(Ха) биз хам худди сизларга ўхшаган инсонлармиз, лекин Аллох Ўзи хохлаган бандаларига (пайгамбарлик) инъом килур. Биз сизларага Аллохнинг изни билангина очик хужжат келтира оламиз» (Иброхим: 10, 11).

[1] Умматдан мурод пайгамбармиздан кейин то киёматгача яшаб ўтган барча кофиру мусулмон инсонлар, буни умматуд-даъва дейилади. Пайгамбарга эргашган ва иймон келтирганларга умматул – ижоба дейилади.

[2] «Муттафакун алайх» Имом Бухорий ва имом Муслим бирон хадисни айни ровийдан ривоят килганларига айтилади, хадисларнинг лафзи фаркли бўлиши мумкин.

[3] -Фитрат деб Оллохнинг хар бир инсонни ёлгиз ўзига иймон келтиришга табиатлантириб кўйганига айтилади. Агар инсонни таълим-тарбиясиз ташлаб кўйилса, у албатта Аллохни танишга ўз-ўзидан харакат килади ва бу улуг зотни калбидан хис килади.